Artikel 1: Aansprakelijkheid

Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. Restitutie van kleding of materiaal wordt niet verleend. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen die hem/haar overkomen. Hartkamp Sports and Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
Hartkamp Sports and Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.
Materiële schade van enigerlei (bijvoorbeeld blessure of schade aan tenue) toegebracht door derde(n) wordt vergoed door deze zelfde perso(o)n(en). Bij minderjarigen berust de verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers.

Artikel 2: Tijden, vakanties en feestdagen

Hartkamp Sports & Wellness behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
Op officiële en erkende vakanties en feestdagen is Hartkamp Sports & Wellness gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 3: Toegang ontzeggen

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Hartkamp Sports and Wellness te accepteren.
Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 4: Opzegging lidmaatschap

Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beëindigen door een verzoek tot uitschrijving in te dienen per email, post, of uitschrijfformulier (indien beschikbaar).
Ingeval van minderjarigen berust de verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers. Het lidmaatschap van minderjarigen die meedoen aan de volwassen reguliere Civiel lessen kan vroegtijdig door Hartkamp Sports & Wellness worden beëindigt wegens een door Hartkamp Sports & Wellness bepaalde redenen. Restitutie van de contributie wordt niet verleend. Derhalve geeft Hartkamp Sports and Wellness de datum aan wanneer de 1 maand opzegtermijn zal ingaan.
Vb: het lid zegt op per 04 april, het 1 maandelijkse opzegtermijn gaat pas in per 27 april tot en met 26 mei.
Uitleg: de maand vóór 27 april is namelijk reeds betaald en dus kan dit lid tot en met 26 mei trainen. Restitutie wordt niet verleend en dus kan het lid zich niet beroepen op de resterende dagen vanaf 04 april tot en met 26 april. Het lid mag trainen tot en met 26 mei.
Indien het lid bij Hartkamp Sports and Wellness een betalingsachterstand heeft, is opzegging niet mogelijk. Het lid moet aan alle betalingen voldoen, alvorens op te zeggen.

Artikel 5: Betalen, storneren en terugboeken

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen incasso termijnen. Opzegtermijn loopt parallel aan de inschrijvingsperiode. Het lid mag gedurende deze laatste maand deelnemen aan de cursus op elke Hartkamp Sports & Wellness locatie.
De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient contant te geschieden of via automatische incasso. Restitutie van de contributie wordt niet verleend. Derhalve geeft Hartkamp Sports & Wellness de datum aan wanneer de 1 maand opzegtermijn zal ingaan.
Vb: het lid zegt op per 04 april, het 1 maand opzegtermijn gaat pas in per 27 april tot en met 27 mei.
Uitleg: de maand vóór 27 april is namelijk reeds betaald en kan dit lid tot en met 26 april trainen. Restitutie wordt niet verleend en dus kan het lid zich niet beroepen op de resterende dagen vanaf 04 april tot en met 26 april. Het lid mag trainen tot en met 26 mei.
Data inschrijvingen (automatische incasso periodes) 2012: Rekeningnummer: Rabobank 1521 71 479 tnv Hartkamp Sports and Wellness tbv contributie hartkamp sports and wellness + periode HSW-Contributie

Automatische incasso: € 43,- per maand
Na auto incasso door HSW heeft u een weigeringstijd van 56 dagen, waarin de opdracht geannuleerd kan worden.
Ingeval van storneringen of terugboekingen die ten onrechte worden gedaan, brengen wij € 10,- administratiekosten in rekening.
Ingeval van minderjarige studenten berust de verantwoording en verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers.
Periode
Datum
maand
contributie

1
27-01-2014
januari
€ 42,-

2
27-02-2014
februari
€ 42.-

3
27-03-2014
maart
€ 42.-

4
27-04-2014
april
€ 42.-

5
27-05-2014
mei
€ 42.-

6
27-06-2014
juni
€ 42.-

7
27-07-2014
juli
€ 42.-

8
27-08-2014
augustus
€ 42.-

9
27-09-2014
september
€ 42.-

10
27-10-2014
oktober
€ 42.-

11
27-11-2014
november
€ 42.-

12
27-12-2014
december
€ 42.-

Terugboekingen of storneringen

Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, worden de volgende stappen ondernomen;

– Na een stornering vindt er na 14 dagen een 2e incasso plaats met een verhoging van € 3,50 administratiekosten;

– Mislukt ook deze incasso, dan wordt er een brief gezonden verhoogd met € 7,50 administratiekosten (boven de € 3,50 van de 2er incasso).
In deze brief wordt ook gelijk de ingebrekestelling en de incassokosten vermeld.
De incassokosten voor een bedrag van € 42,00 bedraagt € 40,00.

– Bij niet betaling gaat de vordering naar Deurwaardersbureau Flanderijn en van den Borg. Alle kosten zijn voor rekening van het betreffende lid.

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Hartkamp Sports and Wellness om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. De pas/lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
Bij een achterstand van een kwartaal of meer is het bedrag over de tijdsduur van het lidmaatschap direct invorderbaar. Incasso- en andere kosten die door het innen van de verschuldigde lesgelden ontstaan zijn voor de rekening van bedoeld lid.
De contributie welke de pashouder verschuldigd is, kan eenzijdig door Sportschool HSW worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.